Начало > Новини > Съдържание

Лабораторни илюминатор и изпускателната уредба

Aug 25, 2018

Често се произвеждат лабораторни вентилация и отработените през химически експеримент, различни неприятни, корозионно активна, токсични или взривоопасни газове. Ако тези вредни газове не са изключени от външен, това ще доведе до замърсяване на въздуха на закрито, засягащи здравето и безопасността на персонала на експериментални; засягащи точността и експлоатация на оборудването, следователно, лабораторни вентилация е неизменна част от лабораторията дизайн. In ред за лабораторния персонал да вдишват или вдишват някои токсични, патогенни или токсични химикали и организми трябва да има добра вентилация в лабораторията. За да забраните някои изпарения, газове и частици (дим, сажди, прах и аерозоли) се вдишат, замърсители трябва да бъдат отстранени чрез изпарения Худ, Худ и частично изпускателната.

8.25.jpg


1080/5000Huàxué shíyàn shì de tōngfēng fāngshì yǒu liǎng zhǒng, jí júbù pái fēng той quán shì tōngfēng. Júbù pái fēng shì zài yǒuhài wùzhí chǎnshēng hòu lìjí jiùjìn páichū, zhè zhǒng fāngshì néng yǐ jiào shǎo de fēngliàng pái zǒu dàliàng de yǒuhài wùzhí, néngliàng shěng ér xiàoguǒ hǎo, shì gǎishàn xiàn yǒu shíyàn shì tiáojiàn kěxíng той jīngjì де fāngfǎ, yě kěnéng shì shìyìng xīn shíyàn shì tōngfēng jiànshè de zuì hǎo fāngshì. Duìyú yǒuxiē shíyàn bùnéng cǎiyòng júbù pái fēng, huò júbù pái fēng mǎnzú bùliǎo pái fēng yāoqiú shí, cǎiyòng quán shì tōngfēng.
Tōngfēng guì shì shíyàn shì zhōng zuì chángyòng де текста zhǒng júbù pái fēng shèbèi, tā dì xìngnéng hǎo huài zhǔyào qǔjué yú tōngguò tōngfēng guì kōngqì yídòng de sùdù. Yǐngxiǎng zhèngmiàn sùdù той kōngqì yùndòng de yīnsù shì wōliú, guì де rùkǒu xíngzhuàng, rè zǎi liàng, jīxiè zuòyòng, pái fēng kǒng shèjì той zǔ níng wù děng. Cǐwài shàng yú tā de fánghuǒ nénglì, nài fǔshí xìng, shìfǒu biànyú qīngxǐ yǐjí wūrǎn wù jìnrù pái fēng xìtǒng qián shōují mǒu xiē wūrǎn wù de nénglì děng xìngnéng yǒuguān. Yībān rènwéi shíyàn shì zhōng de tōngfēng guì yīng néng shìyìng yì rán де yètǐ той qìtǐ, érqiě jiégòu cáiliào yìng jùyǒu jǐ fēnzhōng de nàihuǒ nénglì, yǐ bǎochí tōngfēng guì де wánzhěng той jíshí jiāng huǒ fēng xī.
Tōngfēng guì де pái fēng xìtǒng kě fēn wéi jízhōng shì той fēnsàn shì liǎng zhǒng. Jízhōng shì shì bǎ текста céng lóu miàn huò jǐ céng lóu miàn де де tōngfēng guì zǔchéng yīgè xìtǒng, huòzhě zhěnggè shíyàn lóu fēnchéng текста "èr gè xìtǒng. Tā де tèdiǎn shì tōngfēngjī shǎo, shèbèi tóuzī shěng, érqiě duì tōngfēng guì de shùliàng shāo yǒu zēng jiǎn, yǐjí wèizhì де biàngēng, dōu jùyǒu yīdìng de shìyìng xìng. Rán "ér yóuyú xìtǒng jiào dà, fēngliàng bùyì pínghéng, jǐnguǎn měi gè tōngfēng guìshang dōu zhuāng yǒu tiáojié fá, dàn shǐyòng bù fāngbiàn, bìngqiě yě bù róngyì dádào yùdìng de xiàoguǒ. Rúguǒ xìtǒng fēng guǎn sǔnhuài xūyào jiǎnxiū shí, nàme zhěnggè xìtǒng de tōngfēng guì jiù wúfǎ shǐyòng. Suǒyǐ yuánlái cǎiyòng jízhōng shì xìtǒng de shíyàn shì, xiānhòu dōu gǎi wèi yòng fēnsàn shì xìtǒng.
Fēnsàn shì shì bǎ yīgè tōngfēng guì huò tóng fángjiān de jǐ gè tōngfēng guì zǔchéng yīgè pái fēng xìtǒng. Tā де tèdiǎn shì: Kě gēnjù tōngfēng guì de gōngzuò xūyào lái qǐ bì tōngfēng jī, xiānghù bù shòu gānrǎo, róngyì dádào yùdìng de xiàoguǒ, érqiě bǐ jízhōng shì jiéshěng néngyuán, yīnwèi jízhōng shì xìtǒng, zhǐyào yīgè tōngfēng guì zài shǐyòng, jiù dé kāidòng dàtōngfēng jī. Fēnsàn shì yóuyú xìtǒng xiǎo, pái fēngliàng yě xiǎo, zǔlì yě xiǎo, suǒyǐ tōngfēng jī de fēng liàng, fēng yā dōu bù dà, zào shēng yǔ zhèndòng xiāngyìng yě jiào xiǎo. Fēnsàn shì hái yǒu yīgè tèdiǎn, shì duì páichū bùtóng xìngzhì de yǒuhài qìtǐ yìyú chǔlǐ. Quēdiǎn shì tōngfēng jī de shùliàng duō, xìtǒng duō, rúguǒ tōngfēng jī jízhōng yú tōngfēng jīfáng nèi, nàme tóuzī jiù huì zēng dà, rúguǒ tōngfēng jī fēnsàn bùzhì, érqiě jiù dì ānzhuāng, suīrán tōngfēng jī de tóuzī zēngjiā, dàn fēng guǎn de tóuzī kě jiéshěng, zuìhòu zǒng tóuzī bù yīdìng zēng dà. Jiànyì shǐyòng fēnsàn shì. Zài huàfēn xìtǒng shí, tóng yīgè fángjiān nèi rú yǒu liǎng gè yǐshàng de tōngfēng guì, yīng huà wéi yīgè xìtǒng, bìmiǎn yīgè tōngfēng guì zài shǐyòng, qítā де tōngfēng guì chǎnshēng dàoliú, shǐ shìnèi shòudào wūrǎn. Tóngyàng yīgè fángjiān nèi chúle yīgè pái fēng xìtǒng wài, bùyí zài zhuāngzhì qítā pái fēng shèbèi.
Pái fēng xìtǒng de tōngfēng jī, yībān dōu zhuāng zài wūdǐng shàng, huò dǐngcéng де tōngfēng jīfáng nèi, zhèyàng kěbù zhànyòng shǐyòng miànjī, érqiě shǐ shìnèi de pái fēng guǎndào chǔyú fù yā zhuàngtài, yǐmiǎn yǒuhài wùzhí yóuyú guǎndào de fǔshí huò sǔnhuài, yǐjí yóuyú guǎndào bù yánmì ér shènrù shìnèi, cǐwài, tōngfēng jī ānzhuāng zài wūdǐng shàng huò dǐngcéng de tōng fēng jīfáng nèi, jiǎnxiū fāngbiàn, yìyú xiāo shēng huò jiǎn zhèn.Има два вида на вентилация в химически лаборатории, газове и пълна стая вентилация. Газове се изхвърля веднага след образуването на вредни вещества. Този метод може да премахне голямо количество вредни вещества с по-малък обем на въздуха и сме спестили енергия и ефектът е добър. Това е осъществимо и икономичен метод за подобряване на съществуващите лабораторни условия и също може да е най-добрият начин да се адаптират към новата лаборатория вентилация строителството. За някои експерименти газове не трябва да се използва, или газове не трябва да отговаря на изискванията на смукателна вентилация.
Илюминатор е най-често използваните местни Изпускателното устройство в лабораторията, и работата му зависи главно от скоростта на движение на въздуха през илюминатор. Фактори, влияещи върху челен скорост и въздух движение са вихрови токове, кабинет входа форма, отоплителен товар, механично действие, изпускателните дупка дизайн и кондензат. В допълнение това е свързано с неговата способност да огън, корозия, лекота на почистване, както и способността да събира определени замърсители, преди те да влязат на изпускателната система. Обикновено се смята, че камини в лабораторията трябва да бъде в състояние да побере запалими течности и газове, и че структурни материали трябва да имат няколко минути на пожароустойчивост да илюминатор непокътнати и в своевременно.
Изпускателната уредба на илюминатор могат да се разделят на два типа: централизирано и децентрализирано. Централизирано е система от един или два етажа на камини, или цялата експериментални сграда е разделен на две системи. Характеризира се с по-малко вентилатори, по-малко оборудване инвестиции и леко увеличение на броя на камини, както и промените в местоположението, имат определена степен на адаптивност. Обаче поради голяма система, обема на въздуха не е лесно да се балансира. Въпреки че всеки илюминатор е снабден с регулиращия вентил, това е неудобно да се използва и не е лесно да се постигне очаквания ефект. Ако тръбата на системата е повреден и трябва да се поправи, цялата система на изпарения Худ не може да се използва. Следователно лаборатории, които използват централизирани системи са били заменени с децентрализирани системи.
Децентрализирано е интегрирането на смукателен или няколко камини в същата стая в изпускателната система. Неговите характеристики са: фен може да бъде включено и изключва според работните нуждите на изпарения Худ, взаимни смущения, лесно да се постигне желания ефект и по-енергоспестяващи от централизирана, защото в централизирана система, толкова дълго, колкото смукателен е се използват , Започнете голям фен. Поради малкия размер на системата обемът на въздуха е малък и съпротивата е малък. Следователно обем и вятър, налягането на въздуха на вентилатора не са големи, и на шума и вибрациите са съответно малки. Друга особеност на децентрализиран тип е, че е лесно за лечение на вредни газове, които изпълняват различни свойства. Недостатък е, че броят на вентилаторите е голям и системата е много. Ако вентилаторът е концентриран в залата вентилатор, инвестицията ще се увеличи. Ако вентилаторът е разпръснати и инсталиран на сайта, въпреки че инвестициите на вентилатора се увеличава, инвестирането на тръбата може да спести и накрая общата инвестиция не е задължително се увеличава. Децентрализирано се препоръчва. При разделяне на системата, ако има повече от две камини в същата стая, тя трябва да бъде разделен една система, за да се избегне един илюминатор се използват и други камини за обратен поток, така че вътре са замърсени. По същия начин освен система за отработени газове в една стая, не е подходящо да инсталирате други изпускателни устройства.
Вентилатора на изпускателната система обикновено е инсталиран на покрива или в вентилатор стая на горния етаж, така че окупираните областта не е заета, и закрит изпускателната тръба е под отрицателно налягане да се избегнат вредните вещества поради корозия или повреда на газопровод, и защото тръбопровод не е здраво и прониква в стаята, освен това вентилатора е инсталиран на покрива или в вентилатор стая на горния етаж, който е удобен за проверка и лесен за премахване или намаляване на вибрациите.